Noves titulacions en el sistema educatiu en formació professional

Divendres passat 16 de febrer tub lloc el Consell de Ministres que, a proposta dels ministres d’Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, i de Foment, Íñigo de la Serna Hernáiz, va acordar aportar tres novetats en el camp de l’educació.

En primer lloc, es va decidir determinar el nivell de correspondència al nivell del Marco Español de

Qualificacions per a l’Educació Superior del títol de pilot de transport de línia aèria, en les seues dues modalitats d’avió i helicòpter. En segon i en tercer lloc, el Govern va aprovar dos reials decrets pels quals s’estableixen dos nous títols de Formació Professional de 2.000 hores, i es fixen els aspectes bàsics del seu currículum:

Tècnic professional bàsic en accés i conservació en instal·lacions esportives: títol professional bàsic de la Família Professional Activitats físiques i esportives.

Tècnic en muntatge d’estructures i instal·lació de sistemes aeronàutics: títol de Grau Mitjà de les famílies professionals Transport i Manteniment de Vehicles, i Fabricació Mecànica.

Títol de pilot

Quant al títol professional de transport de línia aèria en les modalitats d’avió i helicòpter, açò va ser declarat equivalent al títol de Diplomat universitari per Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència de 9 de maig de 1995.

Els títols universitaris de Diplomat, Llicenciat, Enginyer, Enginyer Tècnic, Arquitecte i Arquitecte Tècnic van ser substituïts, a partir de la reforma de l’Educació Superior europea realitzada en 2007 pel Pla Bolonya, pels títols de grau i master universitaris.

El Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, va fixar un procediment per a determinar la correspondència a nivell BRESSOLES dels títols universitaris anteriors al Pla Bolonya, que inclou també la correspondència a nivell BRESSOLES dels títols que hagueren sigut declarats equivalents als títols universitaris.

Ara, el BRESSOLES té 4 nivells, dels quals el nivell 2 correspon a Grau i el nivell 3 a Màster. Per la seua banda, el Marc Europeu de Qualificacions té 8 nivells; d’ells es corresponen amb el BRESSOLES els nivells 5 a 8, i en concret el nivell 2 del BRESSOLES es correspon amb el nivell 6 del marc europeu, i el nivell 3 del BRESSOLES amb el nivell 7 europeu.

La tramitació del procediment per a declarar la correspondència del títol, el divendres passat, inclou l’informe de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i de l’Acreditació (*ANECA), i del Consell d’Universitats que va informar favorablement la proposta de ANECA. A més, es va substanciar un tràmit d’informació pública obert a les propostes i aportacions de tots els ciutadans.
Una vegada finalitzada la tramitació, el Consell de Ministres va acordar la correspondència del títol de pilot de transport de línia aèria, amb els nivells 2 del BRESSOLES i 6 del Marc Europeu de Qualificacions.

Títol professional bàsic en accés i conservació en instal·lacions esportives

La consolidació de l’activitat físic-esportiva en els àmbits professional, cultural, de l’oci i de l’educació ha generat una demanda creixent en aquests serveis i la proliferació d’instal·lacions esportives, que s’han *cuadriplicado en els últims 30 anys. El funcionament i organització dels serveis requereix de professionals amb formació tècnica especialitzada.
La diversitat d’activitats esportives i d’usuaris de les instal·lacions, la necessitat de donar cobertura a horaris d’utilització cada vegada més amplis, i els requeriments de la normativa actual, exigeixen perfils professionals tècnics que puguen organitzar adequadament espais, recursos i activitats per a donar satisfacció als nous hàbits físics esportius, a les necessitats del sector, i a les exigències de qualitat i accessibilitat.

El títol professional bàsic en accés i conservació en instal·lacions esportives prepara a l’alumne per a realitzar tasques relacionades amb operacions auxiliars en el control d’accés, circulació i assistència als usuaris de la instal·lació esportiva, suport a l’organització d’activitats físic esportives, prevenció per a la millora de la seguretat dins del recinte, i reposició i reparació d’avaries de nivell bàsic.
Tècnic en muntatge d’estructures i instal·lació de sistemes aeronàutics

L’auge del turisme i el desenvolupament econòmic mundial han incrementat la demanda d’avions més eficients, assegurances i que permeten una mobilitat sostenible i l’estalvi energètic. La indústria aeroespacial espanyola és un sector capdavanter, generador de riquesa i alt valor afegit, que ha portat a Espanya al lideratge mundial en desenvolupament i fabricació de *aeroestructuras i components en materials compostos.

El sector requereix d’un perfil professional qualificat i polivalent, competent no solament en els aspectes tècnics que el treball requereix sinó també amb capacitat per a assegurar la qualitat i la protecció del medi ambient, per a innovar i per a treballar en equips internacionals multidisciplinaris.

Impactes

Els impactes sobre la infància i l’adolescència i sobre la família són positius per a tots dos títols, atès que els alumnes tindran per regla general entre 16 i 18 anys en el títol de Grau Mitjà, i entre 15 i 17 anys en el títol professional bàsic, i que en finalitzar obtindran un títol que els facilitarà un lloc de treball en sectors en creixement.

També és positiu l’impacte en matèria d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, doncs s’estableix la necessària inclusió en el currículum d’elements per a la formació en “disseny per a totes les persones”, així com l’obligació per a les Administracions educatives de garantir l’accessibilitat al cicle formatiu de les persones amb discapacitat.

Amb els dos nous títols, el sistema educatiu explica ja amb 163 títols de Formació Professional.
El nombre d’alumnes matriculats en cicles de Formació Professional ha passat de 454.053 en el curs 2005-2006 als 810.621 alumnes del curs 2017-2018, un 78% més. D’ells, 24.000 realitzen els seus estudis en format dual, que assegura almenys un 33% de formació en el centre de treball, i engeneral tots els alumnes de FP realitzen un mínim d’un 20% de formació en el centre de treball.

Educacion.press

Otras Noticias

Cómo enfocar la comunicación en un centro educativo

La comunicación en un centro educativo se emplea para informar a los miembros de la comunidad educativa (claustro, alumnado, familias…) y establecer relaciones con el entorno (instituciones, población en general, medios de comunicación)